Dňa 11. 11.2010 Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Dátum uzavretia výzvy priebežne do 31. 03. 2011, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Prvé kolo hodnotenia žiadostí o NFP bude uzavreté 31. 01. 2011.

Viac informácií o výzve nájdete na:

http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/vyzvy-4/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi–fsr-2010-2.1-03.ews