Regionálna rozvojová agentúra Nitra v spolupráci s partnerskými agentúrami zo Slovenska  a Maďarska v auguste 2010 ukončila implementáciu projektu „Maďarsko – slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce“ (HUSKI). Poslednou aktivitou projektu bola záverečná konferencia o cezhraničnej spolupráci, ktorá sa uskutočnila dňa 24.8.2010 v Santovke za účasti predstaviteľov verejného, tretieho i súkromného sektora z Maďarska a Slovenska.

V rámci projektu HUSKI bolo zámerom projektových partnerov poskytovať technickú asistenciu pre organizácie v regiónoch na oboch stranách hranice, ktoré sú zároveň potencionálni príjemcovia v rámci Programu maďarsko slovenskej cezhraničnej spolupráce.  Okrem workshopov a fór pre hľadanie partnerov bola a je ponúkaná nepretržitá možnosť nájdenia partnerov a poradenstvo v otázkach prípravy projektov  v rámci výziev programu.

Vytipovanie a podpora spracovania projektových zámerov do formy úspešných projektov v oblasti hospodárstva, energetiky, kultúry, turizmu, životného prostredia a ochrany prírody následne zabezpečí prísun finančných prostriedkov, ktoré prispejú k cezhraničnému rozvoju regiónov. Jedným z prínosov projektu je i aktivizácia miestnych organizácií pri riadení a spolupráci na rozvoji svojho regiónu. V dlhodobom horizonte projekt rozšíri možnosti ďalšej spolupráce aktérov v regióne, umožní výmenu skúseností medzi krajinami a regiónmi, napomôže vytipovaniu spoločných záujmov v území a podporí spoločný rozvoj.

V rámci projektom vytvorených tematických sietí bolo zozbieraných 28 projektových zámerov  podľa reálnych potrieb cezhraničného územia.  Základy početných účelových partnerstiev  z oblasti ekonomiky, energetiky, kultúry, turizmu a životného prostredia boli vytvorené pre spoluprácu na príprave spoločných projektov reagujúcich na výzvy z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovensko 2007 – 2013. Vyhlásenie tretej výzvy je momentálne aktuálnou témou, nakoľko bude zverejnená do konca roka 2010.

Projektoví partneri zaznamenali mnoho kladných ohlasov na projekt HUSKI a preto uvažujú o jeho pokračovaní pri zohľadnení získaných skúseností a pripomienok účastníkov projektu.