Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje aktualizovaný Indikatívny harmonogram pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2010.

Z Indikatívneho harmonogramu bola vypustená výzva na predkladanie žiadostí o NFP „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“ v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu, ktorej vyhlásenie bolo plánované na november 2010.

Vyhlásenie tejto výzvy sa presúva na rok 2011. Indikatívny harmonogram výziev OPZ na rok 2011 riadiaci orgán zverejní na webovej stránke najneskôr 15. decembra 2010.

Bližšie informácie nájdete tu.