Jedným z efektívnych nástrojov na obnovu a rozvoj Slovenska je Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru  a Nórsky finančný mechanizmus. Koncom júla 2010 boli v Bruseli, na základe mnohých rokovaní, podpísané dohody na nové programové obdobie 2009 – 2014 pre uvedené mechanizmy. Dohody sú základom národných zmlúv.

Pri príležitosti návštevy nórskeho panovníckeho páru kráľa Haralda V. a kráľovnej Sonje na  Slovensku podpísali v utorok 26. októbra predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a minister zahraničných vecí Nórska Jonas Gahr Store národné zmluvy o  FM EHP a o NFM – spolu vo výške 80,75 milióna eur. Prostriedky z Finančného mechanizmu EHP (38,35 mil. eur) a Nórskeho finančného mechanizmu (42,4 mil. eur) pre Slovensko sú určené do oblastí životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám, konkrétne na protipovodňovú ochranu či zachytávanie a  skladovanie uhlíka. Prioritami sú aj zníženie domáceho násilia, posilnenie občianskej spoločnosti, zlepšenie sociálneho dialógu, štipendiá a cezhraničná spolupráca. V rámci Finančného mechanizmu EHP patria k donorom aj Island a Lichtenštajnsko.

Uznesením vlády SR č.607/2010 zo dňa 13.septembra 2010 bolo schválené organizačné zabezpečenie FM EHP a NFM v programovom období 2009 – 2014. Národným kontaktným bodom bude aj na nasledujúce obdobie Úrad vlády SR.V nadväznosti na už podpísané národné zmluvy budú Úradom vlády vypracované dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre zahájenie implementácie  nového programového obdoba.