Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ č. 3/2010vyhlasuje

Výzvu na podávanie žiadostí
o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2011

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie kultúry žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2011 prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na počítači. Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk. Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry, ktoré sídli v budove Divadla
A. Bagara v Nitre (Svätoplukovo nám. 4). Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/7728234, 037/7722172.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.10.2010.

Metodický pokyn a kultúrne-pamiatky_2011

formular_ziadosti_kult_pamiatky_2011