Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 5. 2010

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 2. 8. 2010

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 12 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov v znení tejto výzvy a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

500 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokOPV-2010/2.1/02-SORO na stiahnutie:

TU