Zapájate občanov do rozvoja vašej obce, mesta, mikroregiónu, kraja?
Spolupracujete s mimovládnymi organizáciami?
PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE 4. ročníka
O ľuďoch s ľuďmi- cena za podporu miestnej demokracie, ktorá bude tento rok vyhlásená 27.mája 2010 .

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity tohto roku poriada už štvrtý ročník súťaže o najlepšie zapojenie verejnosti „O ľuďoch s ľuďmi – cena za podporu miestnej demokracie “ Tak ako v 3. ročníku súťaže aj v  tomto roku sa súťaž koná zároveň v Poľsku, Maďarsku a  v Česku. Víťazi zo všetkých krajín sa potom stretnú v súťaži o titul Najlepší projekt zapojenia verejnosti v strednej Európe.
Do súťaže sa môžu prihlásiť obce, mestá, mestské časti, mikroregióny, krajské samosprávy a inštitúcie štátnej správy a samosprávy, ktoré umožnili účasť občanov na rozvoji obce alebo regiónu a prispeli tak k zvýšeniu ich podielu na rozhodovaní.
Prihlásiť je možné projekty realizované v rokoch 2005 až 2009 a v súťaži môže mať jeden účastník prihlásených aj viac projektov. Do súťaže môžu byť prihlásené aj projekty, ktoré sa už súťaže zúčastnili, ale neboli ocenené vecnou cenou, alebo čestným uznaním. Uzávierka prijímania prihlášok je 6. september 2010. Prihlášku, podrobné pravidlá o účasti v súťaži a ďalšie dôležité informácie nájdete na www.voka.sk v časti O ľuďoch s ľuďmi- 4.ročník súťaže (prihláška sa nachádza v spodnej časti stránky, ako príloha).

Súťaž poriada VOKA v spolupráci:  Obecné Noviny- týždenník miest a obcí, VUC-Nitra, Stredoškolský parlament pri Bratislavskom samosprávnom kraji, obec Zábiedovo, OZ Malachovská Dolina. Záštitu nad 4.ročníkom súťaže prevzalo ZMOS. Prihlášku stiahnete tu: prihlaska