Kód Výzvy: 2010-03

Dátum uzávierky Výzvy: 12. júl 2010

Realizácia aktivít podporujúcich:

a) plánovanie cestovného ruchu na regionálnej a okresnej úrovni

oprávnení žiadateľ: VÚC

b) mobilizácia potenciálov cestovného ruchu, najmä ekoturistika, športy, kultúrne

dedičstvo

oprávnení žiadateľ: obce, združenia obcí, MNO;

c) posilnenie a skvalitňovanie siete sociálnych služieb, sociálnej inklúzie, boja proti

chudobe, opatrení sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately a sociálneho

hospodárstva, so zameraním na skupinu detí a mladistvých

oprávnení žiadateľ: VÚC, obce, združenia obcí, MNO

Text výzvy

Dokumenty výzvy