Uzávierka na podávanie žiadostí pre projekty 2011 je 1. Októbra 2010. Projekty budú zahájené 1. mája 2011. Pre program Kultúra je k dispozícii celková suma 400 miliónov EÚR na obdobie 2007-2013.

Cieľ programu: Cieľom programu je posilniť kultúrny priestor zdieľaný občanmi Európy prostredníctvom rozvoja medzinárodnej kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, kultúrnymi aktérmi a aj kultúrnymi inštitúciami krajín zúčastnených na programe, s cieľom podporiť vznik európskeho občianstva. Program podporuje projekty spolupráce, organizácie, propagačné aktivity a výskum vo všetkých kultúrnych odvetviach, okrem audiovizuálneho odvetvia – pre toto odvetvie je samostatný program (MEDIA).

Oprávnení žiadatelia: verejné alebo súkromné organizácie s právnou subjektivitou, s hlavnou činnosťou v oblasti kultúry.

Oblasti činnosti podporovaných v rámci programu, ktoré sú zoskupené do troch opatrení:

1. Podpora kultúrnych projektov (oblasť činností 1.) približne 77% z programového rozpočtu, 3 kategórie : Oblasť činnosti 1.1: Projekty viacročnej spolupráce: 6 partnerov zo 6 rôznych oprávnených krajín a jeho trvanie je 3-5 rokov. (poskytnutie grantov v rozmedzí 200 000 až 500 000 EÚR , podpora z EÚ však nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených nákladov.). Opatrenie 1.2.1- Projekty spolupráce: 3 partneri z 3 oprávnených krajín a jej trvanie je až 2 roky. (poskytnutie grantov v rozmedzí 50 000 – 200 000 EÚR, podpora z EÚ však nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených nákladov). Opatrenie 1.2.2Projekty literárnych prekladov, kde doba trvania je až 2 roky. (poskytnutie grantov v rozmedzí 2 000 – 60 000 EÚR, podpora z EÚ však nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených nákladov). Oblasť činnosti 1.3: Projekty kultúrnej spolupráce s tretími krajinami: 3 partneri z 3 oprávnených krajín a jej trvanie je až 2 roky. (poskytnutie grantov v rozmedzí 50 000 – 200 000 EÚR, podpora z EÚ však nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených nákladov).

2. Podpora organizácií aktívnych na európskej úrovni v oblasti kultúry (oblasť činností 2.) : približne 10% z programového rozpočtu. Kultúrne organizácie, ktorých aktivity alebo plánované aktivity sú na európskej úrovni v oblasti kultúry, môžu získať grant na svoje prevádzkové náklady. V rámci tejto oblasti činnosti sa grant udeľuje vo forme podpory prevádzkových nákladov spojených s realizáciou pracovného programu týchto prijímateľských organizácií. V rámci tejto oblasti činnosti sú oprávnené štyri kategórie organizácií: (a) veľvyslanci,(b) siete organizácií podporujúcich kultúru,(c) festivaly,(d) politické štruktúry na podporu kultúrnej politiky Granty majú rozličné limity v závislosti od každej kategórie. Limity sa pohybujú od 100 000 do 600 000 EUR. Avšak podpora z EÚ nesmie byť vyššia ako 80 % všetkých oprávnených nákladov, alebo predpokladaných nákladov na navrhovaný pracovný program.

3. Podpora analýz, zberu a šírenia informácií a zvyšovania vplyvu projektov v oblasti kultúrnej spolupráce (oblasť činností 3.) : približne 5% z programového rozpočtu. Podpora Európskej únie je určená projektom zameraným na analýzu a šírenie aktivít, ktorých cieľom je zber a výskum údajov ako reakcia na potrebu dôkladnej kvantitatívnej evidencie v oblasti kultúry, ako aj ich hodnotenia s ohľadom na ciele programu Kultúra.

Viac informácií o programe, Sprievodca programom a kultúrne kontaktné miesta:

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Sprievodca programom v Slovenskom jazyku:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/programme_guide_culture_11_2009_sk.pdf

Kultúrne kontaktné miesto:

http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm