OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

Prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
Opatrenie 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou
a neziskovými organizáciami
Rámcová aktivita 4.1.3: Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb
poskytovaných neziskovými organizáciami

Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO

a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých a stredných podnikov.

Bližšie info na

http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=160&PHPSESSID=14d249fdbdf0e0b2e153536dcd467cc8