Centrálny koordinančný orgán dňa 23.3.2010 vydal Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 verzia 4.0.

Aktualizácia bola vypracovaná najmä za účelom zohľadnenia zmien vyplývajúcich z prijatej novely zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES.

link: http://www.nsrr.sk/dokumenty/, v časti ostatné dokumenty.