• Dátum: 26. 3. 2010

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 25.03.2010 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

Viac informácií nájdete tu: http://www.opbk.sk/aktuality/&id=114.

Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj, verzia 7, platný k 24.03.2010

Oznam o aktualizácii Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK – súkromný sektor