Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán zrevejnilo v časti Dokumenty – Základné dokumenty Zákon č. 57/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločensta v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum: 4. 3. 2010