http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=32&page=1

Stručné  informácie k výzve ROP-3.2b-2010/01:

Aktivity sú zamerané

1. na propagáciu regiónov/mikroregiónov a kľúčových foriem cestovného ruchu… (informačné, propagačné, marketingové materiály VUC; internetový  informačný portál; podujatia k prezentácii  atraktivity cest. ruchu) – oprávnený žiadateľ: VÚC

2. budovanie partnerstiev medzi aktérmi cest. ruchu na reg. úrovni a úrovni mikroregiónov… (budovanie klastrov;  analyticko-strategický dokument pre cest. ruch, informačné, propagačné a marketingové materiály na úrovni dotknutého územia; internetový informačný portál; podujatia s cieľom prezentácie atraktivity/produktov cest. ruchu – oprávnený žiadateľ:  obec, mesto, VÚC + subjekty súkromného sektora pôsobiace v oblasti cest. ruchu

3. podpora tvorby  produktov cest. ruchu na úrovni regiónov s dôrazom na využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho cest. ruchu, kúpeľného a mestského cest. ruchu…

4. verejné obstarávanie v rozsahu podľa Programového manuálu ROP

Dátum registrácie termínov na www.ropka.sk: od 22.3.2010 od 10.00

Prijímanie žiadostí o NFP: od 29.3 do 28.5. 2010 – SO/RO pre ROP v Nitrianskom samosprávnom kraji

Dátum ukončenia výzvy: 28.5.2010