Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka verzia 2.1  platná od 01.03.2010 (1016 kB)

predkladacia správa

príloha 1 Subjekty zapojené do systému finančného riadenia EPFRV

Príloha 2: Formulár vyhlásenia o vierohodnosti

Príloha 3: Rozpočtová klasifikácia použitá na zatriedenie výdavkových titulov EPFRV

Príloha 4: Zdrojové rozlíšenie výdavkových titulov EPFRV

Príloha 5: Odhad očakávaných výdavkov

Príloha 6: Vyhlásenie o výdavkoch

Príloha 7: Platobný mechanizmus financovania výdavkov z EPFRV a súvisiaci informačný tok

Príloha 8: Opatrenia PRV 2007-2013 Príjemcovia a systémy financovania

Príloha 9: Žiadosť o platbu

Príloha 10 Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov

Príloha 11:Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov

Príloha 12: Žiadosť o vyrovnanie ročných kurzových rozdieľov

Príloha 13:Tabuľka súm pre vymáhanie v prípade ukončenia výkonu

Príloha 14: Postup vymáhania nezrovnalostí pre výdavky EPFRV

Príloha 15: Vyhlásenie o overení

Prehľad zmien

Všetky informácie sú na stránke MP SR