Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj zverejnilo Pokyn k vráteniu finančných prostriedkov

  • Dátum: 24. 3. 2010

Oprava v Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3

  • Dátum: 24. 3. 2010
  • Operačný program: Bratislavský kraj