PPA na základe požiadavky MP SR oznamuje miestnym akčným skupinám, že v časti Sekcia projektových podpôr / Program rozvoja vidieka na r. 2007 – 2013 – 11. OS 4 Leader  zverejnila Záväznú osnovu Správy o činnosti MAS.

Správu o činnosti MAS za rok 2009 je potrebné poslať do 31. 3. 2010 na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Odbor monitoringu, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava alebo doručiť do podateľne PPA Dobrovičova 12 v Bratislave, v písomnej forme a elektronicky (na CD).