PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám, ktorým bol udelený štatút Miestnej akčnej skupiny na základe Rozhodnutia o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (ďalej MAS) ako aj konečným príjemcom – predkladateľom projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a MAS že v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 – 2013/Program rozvoja vidieka 2007-2013 – 17. MAS – Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4 zverejnila Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu a k tvorbe kódu projektu spolu s Prílohou č. 1Prílohou č. 2.TU