Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader(verzia 1.5), schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008, v ktorom sú zapracované zmeny uvedené v Dodatku č. 5 a príslušné prílohy ( príloha č.1, príloha č.3, príloha č.6).

Všetky príslušné informácie nájdete aj na web stránke Rozvoj vidieka : Os 4 LEADER