– Nová výzva v rámci OP Bratislavský kraj,

– Usmernenie č.1 k výzve KaHR – 21SP -0901,

– Aktualizovaný programový manuál pre OP Konkurencieschopnosť

a hospodársky rast,

– Programový manuál pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, verzia 2.3

Zdroj info:  TU