V tomto roku plánuje ZSE Energia, v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a.s. podporiť projekty prispievajúce k rozvoju energetickej efektívnosti, ako aj k osvete a vzdelávaniu v tejto oblasti. V roku 2010 Nadačný fond Živá energia poskytne do grantového kola finančnú podporu vo výške 63 000 €.

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríla 2010

Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov z Nadačného fondu Živá energia sú mimovládne neziskové organizácie, mestá, obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, vedecko-výskumné pracoviská, centrá voľného času a komunitné centrá – v závislosti od jednotlivých oblastí podpory. Prostriedky Nadačného fondu Živá energia nemôžu byť použité na komerčné účely.

Podporené projekty majú byť zrealizované do konca novembra 2011.

Viac informácií nájdete: TU

Formulár žiadosti a propozície pre rok 2010 nájdete v časti DOKUMENTY NA STIAHNUTIE.