Výzva: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozeným sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčeným prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK.

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os: 2. Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Platnosť výzvy: od 23. 12. 2009 do 23. 2. 2010

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09

Zdroj: http://www.strukturalnefondy.sk/aktualne-vyzvy/&id=166&page=1