Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že v súvislosti s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/02 vyhlasuje Sociálna implementačná agentúra dňa 21.12.2009 výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov. Cieľom výzvy je realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Zdroj: http://www.strukturalnefondy.sk/aktuality/&id=441&page=1