Dňa 22.01.2010 Riadiaci orgán pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí  o NFP v rámci ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, ktorá je určená žiadateľom zo súkromného sektora.

Riadiaci orgán pre ROP zároveň aktualizoval Programový manuál ROP a Príručku pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP na verziu 2.2.

Dokumenty vzťahujúce sa na uvedenú výzvu nájdete na: http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=30&page=1