Operačný program Zdravotníctvo – aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2010

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo plánuje vyhlásiť v roku 2010 dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2. 1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Dátum: 7. 1. 2010
Operačný program: Zdravotníctvo

Viac informácií nájdete  tu: http://opz.health-sf.sk/harmonogram-vyziev/aktualizacia-indikativneho-harmonogramu-vyziev-pre-opz-na-rok-2010