Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 07.01.2010 boli v sekcii Aktuálne výzvy uverejnené výzvy na budovanie nových zariadení:

a)      ROP-2.1c-2010/01 – budovanie nových zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

b)      ROP-2.1c-2010/02 – budovanie nových zariadení sociálnych služieb

Viac informácií na:

http://www.ropka.sk/aktuality/&id=99&page=1