PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR uverejnila na svojej internetovej stránke v  časti PRV na r. 2007-2013/11. Os 4 Leader výzvu na predkladanie  integrovaných stratégiií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR na r.  2007 – 2013, s termínom predkladania integrovaných stratégii od 15. 1.  2010  do  29. 1. 2010 pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií  rozvoja uzemia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny. Súčasťou uvedenej výzvy je Žiadost o NFP 4.1 a 4.3  a Priloha c. 2 Kritériá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja uzemia.

Viac informácií je možno nájsť na:

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=2472