Sociálna implementačná agentúra v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov. Termín vyhlásenia výzvy je 14. 12. 2009. Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP je do 30.4.2009 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov.

Viac informácií na:
http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=125&PHPSESSID=32f168b976c5730ce3f038703c48796b