Poľnohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, upravenú na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009. Pôvodná príručka bola nahradená novou príručkou, účinnou od 27. októbra 2009, v ktorej sú doplnené zmeny zvýraznené modrou farbou. 

Žiadosti, prijaté od 27. októbra 2009 PPA prehodnotí v záujme splnenia ustanovení vyplývajúcich zo zmien schválených Európskou komisiou.

V príručke ktorá je  Vám ponúknutá na stiahnutie (nájdete ju v tejto forme aj na web stránke Rozvoj vidieka v časti PRV) je opravené formátovanie.