Dňa 12.12.2009 bolo uverejnené v Zbierke zákonov, v čiastke 184, oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 525/2009 Z. z. o vydaní výnosu č. 1600/2009-100, ktorým sa mení a dopĺňavýnos Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Novela výnosu je účinná od 15. 12. 2009.

Výnosom sa:

  • rozširuje množstvo účelov, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka (ďalej len „dotácia„),
  • dopĺňa okruh možných príjemcovdotácie o Slovenskú poľovnícku komoru a poľovnícke organizácie,
  • upravujú podrobnostitýkajúce sa dotácie poskytovanej naúhradu nákladov a strát na zvieratách a včelstváchv dôsledku nariadených veterinárnych opatrení (výška dotácie, možný príjemca, prílohy k žiadosti).