Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR oznamuje, že na  základe Výnosu MVRR SR z 8. augusta 2005 č. MVRR-2005-3856/38753-41:1809/M  o poskytovaní dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest  sa žiadosti   podľa § 4, ods. 2)   predkladajú na rok 2010  na MVRR SR do 31. januára 2010.

Tlačivo k žiadosti  o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie  obcí a miest, spolu so zoznamom príloh k žiadosti  nájdete na internetovej stránke – štátna stavebná správa a územné plánovanie → dotácie a podpory.