Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 18. 11. 2009 bola v sekcii Aktuálne výzvy uverejnená výzva pre opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Viac informácií o výzve nájdete na:   http://www.ropka.sk/,   http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=24&page=1.