Riadiaci orgán pre ROP  zverejnil verziu 2.0 Programového manuálu ROP a verziu 2.0 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktoré sú platné od 09. 11. 2009. Dokumenty sú k dispozícii na www.ropka.sk, v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Žiadatelia a prijímatelia v rámci ROP (s výnimkou projektov technickej pomoci) sú povinní postupovať v súlade s tou verziou Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktorá bola/je platná v čase vyhlásenia výzvy, v rámci ktorej predložili žiadosť o NFP.

http://www.ropka.sk/aktuality/&id=93