[lang_sk]Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom  dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Životné prostredie

Programový manuál – OP Životné prostredie[/lang_sk]

[lang_en]The global objective of OPE is to improve the environment and rational utilisation of resources through completion and higher quality of environmental infrastructure of the Slovak Republic pursuant to EU and Slovak legislation, and to strengthen the effectiveness of the environmental component of sustainable development.

Important document:

Operational Programme Environment[/lang_en]