[lang_sk]Globálny cieľ operačného programu je zameraný na zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia, v rámci zdravotníckej infraštruktúry.

Dôležité dokumenty:

Operačný program – Zdravotníctvo

Programový manuál – OP Zdravotníctvo[/lang_sk]

[lang_en]The global objective of the operational programme is focused on the improvement of conditions influencing health condition of the productive-age and unproductive-age population through increasing of the quality, accessibility and effectiveness of healthcare and health support under healthcare infrastructure.

Important document:

Operational Programme Health

This document is just translation of operational Programme.[/lang_en]