Globálnym cieľom tohto OP je rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít. OP ZaSI nadväzuje na globálny cieľ NSRR a to výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

Dôležité dokumenty:

Operačný program – zamestnanosť a sociálna inklúzia

Programový manuál k OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia