[lang_sk]Globálnym cieľom tohto OP je rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít. OP ZaSI nadväzuje na globálny cieľ NSRR a to výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

Dôležité dokumenty:

Operačný program – zamestnanosť a sociálna inklúzia

Programový manuál k OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia[/lang_sk]

[lang_en]Global objective of OP ESI is  significantly increase competitiveness, regional performance and employment by 2013 while respecting sustainable development.

Important documents:

Operational Programme Employment and Social Inclusion[/lang_en]