[lang_sk]Globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj je modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Výskum a vývoj

Programový manuál – OP Výskum a vývoj[/lang_sk]

[lang_en]The Global Objective of Operational Programme Research and Development is: Modernisation and increased efficiency of the system of support to research and development and improvement of the quality of infrastructure of higher schools so that they contribute to the growth of competitiveness of the economy, redressing of the regional disparities, creation of new innovative (high-tech) small and medium-sized enterprises, jobs creation and improvement of the conditions of the education process on higher schools.

Important document:

Operational Programme Research and Development[/lang_en]