[lang_sk]Globálnym cieľom OP TP je zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 – 2013 na Slovensku pre dosiahnutie strategického cieľa SR „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Technická pomoc

Programový manuál – operačný program Technická pomoc[/lang_sk]

[lang_en]The global goal of the OP TA is to ensure the effective, efficient and proper management, implementation, financial management, control and audit of the Structural Funds and of the Cohesion Fund in the years 2007-2013 in Slovakia to achieve the strategic goal of the SR: Till the year 2013 to increase significantly competitiveness and performance of the regions and the Slovak economy and employment while respecting sustainable development.

Important document:

Operational Programme Technical Assistance[/lang_en]