Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (RRA)
http://www.isrra.sk/

Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC)
http://www.nadsme.sk/?article=169