[lang_sk]Národný strategický plán rozvoja vidieka (PRV) pre programovacie obdobie 2007 – 2013 je realizovaný prostredníctvom 4 osí zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia, diverzifikáciu, či zvyšovanie kvality života na vidieku.

Dôležité dokumenty:

Aktuálnu verziu dokumentu PRV nájdete na: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=32&navID2=32&sID=26&id=1977[/lang_sk]

[lang_en]National Strategic plan for Rural Development 2007-2013 is realised through 4 axes aimed ať increasing of agriculture and forest management protection and increasing of quality of environment, diversification or increasing the quality of life in the countryside.

Important document:

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=32&navID2=32&sID=26&id=1977[/lang_en]