Regionálny operačný program

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja cheap jerseys SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Odbor realizácie programov regionálneho rozvoja
Oddelenie riadenia Хмарская programov
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Adresa webu: www.ropka.sk

Operačný program Životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ.Štúra wholesale jerseys 1
812 35 Bratislava
Adresa webu: www.opzp.sk

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva SR
Sekcia podporných programov
Mierová 19
827 15 Bratislava
Adresa webu: www.economy.gov.sk

Operačný program Výskum a vývoj

Agentúra Ministertva školstva pre štrukturálne fondy (ASFEU)
Sekcia implementácie OP Výskum a vývoj
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
Adresa webu: www.asfeu.sk

Operačný program Zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva SR Sekcia európskych programov a wholesale jerseys projektov
P.O BOX 52 Limbová 2
837 52 Bratislava 37
Adresa webu: www.opz.health-sf.sk

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
Adresa webu: www.esf.gov.sk

Operačný program Bratislavský kraj

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Adresa Ala webu: www.opbk.sk

Operačný program Vzdelávanie

Agentúra Ministertva školstva pre štrukturálne cheap nba jerseys fondy (ASFEU)
Sekcia implementácie OP Vzdelávanie
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
Adresa webu: Jordan www.asfeu.sk

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Úrad vlády Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (RO OPIS)
Štefánikova 2
813 70 Bratislava
Adresa webu: www.roopis.vlada.gov.sk

Operačný program Doprava

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody č. wholesale jerseys 6 P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Adresa webu: www.telecom.gov.sk

Operačný program Technická pomoc

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Adresa webu: www.build.gov.sk

Program rozvoja vidieka

Pôdohospodárska platobná agentúra – Oddelenie metodiky
Sekcie projektových podpôr сайта PPA
Dobrovičova 12
815 Bogut 26 Bratislava
Adresa webu: www.apa.sk