Autor: zlatosova (strana 1 / 13)

Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji v roku 2018 pomáhali certifikovaným zariadeniam aj vďaka podpore z Úradu vlády SR

Značná časť zákazníkov v cestovnom ruchu hľadá autenticitu a originalitu a preto preferuje kratšie pobyty na viacerých miestach. Tieto želania zákazníkov je schopný naplniť vidiecky cestovný ruch. Základom jeho úspechu a udržateľnosti je kvalita ponúkaných služieb. Nitriansky kraj je z hľadiska prírodných podmienok a architektúry územím vhodným pre rozvíjanie tohto druhu cestovného ruchu. Je to hlavným dôvodom, pre ktorý sa Nitriansky samosprávny kraj rozhodol cielene podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a to zavedením prvého systémového nástroja na Slovensku – ochranná známka „Certifikované ubytovanie na vidieku“. Zavedenie systému do praxe bolo len prirodzeným pokračovaním dlhodobého úsilia kraja motivovať podnikateľov v tejto oblasti, aby skvalitňovali svoje služby a tým sa presadili na trhu.

V rámci tejto schémy kraj posudzuje a hodnotí kvalitu vidieckych ubytovacích zariadení pôsobiacich na jeho území. Certifikačný systém hodnotenia bol vyvinutý v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra v roku 2013 a doposiaľ sa nositeľmi ochrannej značky stalo takmer 50 ubytovacích zariadení vo vidieckom území Nitrianskeho kraja. Týmto nástrojom sa zároveň zabezpečuje aj marketing pre poskytovateľov ubytovacích služieb.

Certifikované zariadenia sú krajom podporované aj dotačnou schémou, cez ktorú sa môžu uchádzať o podporu svojich aktivít zameraných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a svoju propagáciu.

V roku 2018 Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie vypracovala projekt „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“, na ktorý získala dotáciu od  Úradu vlády SR v rámci schémy podpory regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie zamestnanosti a vyššej pridanej hodnoty poskytovaných služieb prostredníctvom zlepšenia kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu na území Nitrianskeho kraja. Cieľ bol napĺňaný poradenskou a koordinačnou pomocou pri príprave projektových zámerov certifikovaných  zariadení  a to komunikáciou s manažmentom ubytovacích zariadení, oboznámením ich s finančnými aj nefinančnými možnosťami podpory a podporou pri spracovaním projektov.

Keďže certifikované zariadenia sú situované s rôznou hustotou po celom území kraja, na projekte spolupracovala RRA Horné Požitavie s väčšinou rozvojových agentúr pôsobiacich v kraji tak, aby bolo obsiahnuté celé jeho územie  a bola zabezpečená vyššia efektívnosť a operatívnosť. Na základe výziev vyhlásených v roku 2018 bolo rozhodnuté o podpore 36 projektov, na čom majú nemalú zásluhu aj pracovníci regionálny rozvojových agentúr spolupracujúcich na projekte „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“.

Agentúry budú pokračovať v tomto projekte aj v budúcnosti vyhľadávaním ďalších vhodných ubytovacích zariadení na získanie certifikácie a poskytovaním im poradenskej a koordinačnej pomoci. Skúsenosti z tohto projektu sa môžu využiť aj v iných krajoch a projekt môže poslúžiť ako overený príklad dobrej praxe pri príprave národného systému hodnotenia kvality.

Autor: Ing. Attila Tóth, RRA Južný región

12. ročník grantového programu Zelené oázy

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Grantový program podporuje

 • environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych,
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,
 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a zeleninové kultúry),
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské, komunitné a pod.),
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.),
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest.

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné a stredné školy a učilištia
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

Do 11. decembra 2017 zašlite vyplnený formulár žiadosti:

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov

Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuálne zhruba 6 % európskych prostriedkov určených do roku 2020.        Premiér Robert Fico (Smer-SD) na včerajšej tlačovej konferencii v Bratislave pripomenul svoju nedávnu výzvu starostom a primátorom, že majú nahlasovať akékoľvek podozrenia z korupčného správania. Podporiť oznamovateľov korupcie má aj pripravovaná legislatíva.        „Na jednej strane povzbudzujeme tých, ktorí sa zúčastňujú na mechanizmoch poberania peňazí z európskych fondov, ale je správne, aby sme aj my z pozície vlády SR, a najmä z pozície podpredsedu vlády prišli s viacerými opatreniami, ktoré zabezpečia, že v tejto oblasti bude možnosť korupčného správania významne obmedzená,“ uviedol Fico.        Pellegrini informoval, že parlament bude na aktuálnej schôdzi rozhodovať o novele zákona o eurofondoch. Tá prináša okrem iného zavedenie povinnej menšiny štátu v monitorovacích výboroch, ktoré kontrolujú ministerstvá a operačné programy pri implementácii eurofondov. Väčšinu v nich bude tvoriť tretí sektor, profesijné organizácie a samosprávy.        Právna norma zároveň jasnejšie definuje použitie dvojkolových výziev. Žiadatelia budú najskôr v prvom kole predkladať len ideové zámery a až keď s nimi uspejú, investujú ďalšie zdroje do prípravy finančne náročných projektov. Proces sa tak má podľa vicepremiéra zjednodušiť, stransparentniť a zlacniť najmä pre samosprávy a menšie firmy.        Ďalším novým opatrením je zjednodušenie vykazovania výdavkov. Priestor na korupčné správanie totiž vidí Pellegrini nielen pri samotnom prideľovaní eurofondov, ale aj pri jeho kontrole. Zákon preto umožní v čo najväčšej miere využiť paušálne výdavky vo forme percenta zo sumy.        Podpredseda vlády tiež pripomenul, že jeho úrad spustil projekt v spolupráci s neziskovým sektorom. Jeho zástupcovia sa budú môcť vďaka vyčlenenej sume 250.000 eur podieľať na príprave výziev, vyhodnocovaní a kontrole projektov. „Je to výrazná zmena, keď púšťame priamo dovnútra tretí sektor. Prvotným lídrom je ministerstvo životného prostredia, ktoré už takýchto nominantov vo svojom rezorte má,“ priblížil.       Úrad vicepremiéra navyše zverejnil v strojovej verzii dáta o čerpaní eurofondov z informačného systému. Za kľúčové pripravované opatrenie Pellegrini označil automatické náhodné prideľovanie hodnotiteľov projektov a ich povinné zverejňovanie. Zámerom je aj znížiť administratívne výdavky spojené s verejným obstarávaním.   Pellegrini zároveň informoval, že čerpanie eurofondov v programovom období 2014 až 2020 narastá každý mesiac a aktuálne prevyšuje 6 %. Výzvy, ktoré boli doteraz vyhlásené, zahŕňajú viac ako 10 miliárd eur z 15-miliardového balíka a zazmluvnených je vyše 22 % z celkovej sumy.        Ak sa riadiace orgány operačných programov odchýlia od stanovených cieľov o viac ako 20 %, tento rok môže byť na ne prvýkrát uvalená nútená správa. „Sú ministerstvá, ktoré opakovane rušia výzvy, naťahujú čas. Ak to ešte budeme vnímať niekoľko mesiacov, prikročíme k sankčným mechanizmom,“ avizoval Fico.

 

Nové výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu

Dňa 22.12.2016 spúšťa Ministerstvo pôdohospodárstva SR 3 nové výzvy pre mestá a obce dvojkolovým systémom hodnotenia.

Slovensko donedávna čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) len na úrovni necelého jedného percenta. Na program má pritom vyčlenených 2,1 miliardy eur. Nové výzvy sú zamerané na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební za 35,6 mil. eur, zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní za 98,8 mil. eur a zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy za 24 mil. eur. Viac informácií o nových výzvach získate tu:

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

 

Predchádzajúce výzvy, ktoré boli z programu IROP vyhlásené začiatkom novembra 2016 boli zamerané na rozšírenie kapacít materských škôl za 79,8 mil. eur, zlepšenie dostupnosti k medzinárodnej cestnej sieti TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému za 144,9 mil. eur a zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za 33,1 mil. eur. Celkovo ide o  viac ako 416 miliónov eur.

 

Peter Pellegrini: Investície pre regióny a internet všetkým

Na príchod nových investícií do menej rozvinutých regiónov, dôsledné napĺňanie už prijatých akčných plánov a využitie 15 miliárd eur zo štrukturálnych fondov na zvýšenie kvality života na Slovensku sa zameria v roku 2017 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Zároveň odštartuje proces odstraňovania bielych miest (miest bez internetu) a rozširovania prístupu k moderným technológiám na Slovensku.

Napriek tomu, že nezamestnanosť na Slovensku klesá, stále existujú regióny, ktoré nie sú príliš atraktívne pre príchod nových investorov. Práve preto je jednou z priorít úradu podpredsedu vlády SR cielene pomôcť menej rozvinutým regiónom, zvyšovať v nich zamestnanosť a zlepšovať kvalitu života ľudí dôsledným napĺňaním už prijatých akčných plánov. „Jedným z hlavných zdrojov financovania rozvoja sú európske peniaze, ktoré máme k dispozícii, a práve v roku 2017 očakávam razantné a dynamické zvýšenie čerpania štrukturálnych fondov, „uviedol dnes na tlačovej konferencii vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. „Pre toto programové obdobie máme jedinečnú šancu v podobe 15 miliárd EUR, ktoré môžu výrazne zmeniť kvalitu a celkovo obraz nášho Slovenska, “ zdôraznil.

Veľké množstvo týchto peňazí poputuje do menej rozvinutých regiónov. „Zároveň plánujeme legislatívne rozšíriť počet týchto menej rozvinutých okresov o ďalších päť, v ktorých sme identifikovali, že potrebujú špecifický prístup zo strany vlády,“ uviedol P. Pellegrini.

Pre kvalitu života je dôležitá nielen infraštruktúra cestná, železničná či dopravná, ale aj digitálna. „Som veľmi rád, že po veľmi ťažkých rokovaniach s operátormi konečne začneme proces odstraňovania bielych miest, aby na konci tohto volebného obdobia už miesto bez internetu na Slovensku neexistovalo. Prístup k internetu a moderným technológiám musia mať všetci obyvatelia Slovenska bez ohľadu na to, z ktorej časti Slovenska alebo sociálnej vrstvy pochádzajú,“ dodal vicepremiér.

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 10. januára 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 2, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na stránke:

– http://bit.ly/2imzCAE

Dokument na stiahnutie:

– Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 2 (http://bit.ly/2ifp209)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2j3lN90

Ministerstvo školstvo podporí z eurofondov projekty na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Sumu 50 miliónov eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách. Tie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na túto oblasť v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie). Z uvedenej sumy je 1,5 mil. eur vyčlenených pre žiadateľov z Bratislavského kraja.

Základné školy môžu tieto finančné prostriedky využiť na vytvorenie pracovných miest pre asistentov učiteľa, pedagogických asistentov či inkluzívny tím (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg). Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Výzva je otvorená až do vyčerpania alokovanej sumy. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola výzvy je 22. marec 2017. K výzve sa budú organizovať informačné semináre, o mieste a termíne ich konania a možnostiach prihlasovania sa budeme informovať prostredníctvom internetovej stránke MŠVVaŠ SR.

Podrobné informácie o výzve, vrátene jej celého znenia, nájdete na tejto stránke:

http://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

Nadácia Tatra banky – grantové programy na rok 2017.

Na stránke Nadácie Tatra banky boli zverejnené aktuálne termíny grantových programov na rok 2017.

Termíny otvorenia grantových programov:

– Viac dizajnu (1. kolo) – 20. január

– Stredoškoláci do sveta – 30. január

– Študenti do sveta (vysokoškoláci) – 3. marec

– Business Idea – 8. marec

– Dobré srdceTB (zamestnanecký program) – 1. marec

– Vedieť viac – 10. apríl

– Viac umenia – 1. jún

– Viac dizajnu (2. kolo) – 4. september

– Kvalita vzdelávania – 5. september

– E-Talent – 20. september

– Viac pre regiónyTB (zamestnanecký program) – Program prebieha od konca septembra do konca novembra

Viac informácií nájdu záujemcovia na stránke:

http://bit.ly/290505i

MV SR zverejnilo dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výziev na materské školy: Obce a mestá môžu naďalej žiadať o eurofondy

Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo vnútra SR. Štvrté hodnotiace kolo bude mať uzávierku 14. júla 2017. Dovtedy majú mestá a obce zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského naďalej šancu požiadať o nenávratný finančný príspevok z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Výzvy na materské školy sú rozdelené na dve samostatné výzvy, z ktorých prvá je určená pre 150 obcí s najnižším indexom podrozvinutosti a druhá pre ďalších 894 miest a obcí. Príspevky zo zdrojov Európskej únie poputujú do 36 obcí, ktorých žiadosti boli v prvých dvoch hodnotiacich kolách vyhodnotené a schválené. Proces vyhodnocovania projektov z tretieho kola stále prebieha, zapojilo sa do neho 30 obcí.

Celková alokácia oboch výziev je 50 miliónov eur. V prípade, ak uspejú všetci žiadatelia o finančnú pomoc v treťom kole, ďalším obciam zostane k dispozícii minimálne 26 miliónov eur.

Druhé kolo grantového programu Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Nadácia Tesco podporí počas druhého ročníka programu 77 lokálnych projektov v celkovej výške 100 000 eur.

Nadácia Tesco vyhlasuje druhé kolo Grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zlepšiť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma 100 000 Eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur.

Organizátorom grantového programu je TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828 (ďalej len „Tesco“),spoluorganizátorom Nadácia Tesco, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 42 184 126 (ďalej len „Nadácia Tesco“) a partnerom Nadácia Pontis (ďalej len „Nadácia Pontis“). Organizátor a spoluorganizátor spoločne aj ako „My“.

VŠEOBECNÝ PRINCÍP GRANTOVÉHO PROGRAMU

Územie Slovenska sme rozdelili na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých chceme podporiť rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov (pozri zoznam regiónov). Každý záujemca si v procese podávania žiadosti o grant priradí región podľa miesta realizácie svojho projektu. Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online na portáli partnerskej organizácie, Nadácie Pontis. Zo všetkých podaných žiadostí v termíne (uzávierka 28.1.2017) následne Grantová komisia vyberie na základe kritérií uvedených ďalej v tomto dokumente 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco a začne v mesiaci marec. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch grant. Víťazov vyhlásime v mesiaci apríl.

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Pri registrácii si žiadateľ vyberie ako darcu „Nadácia Tesco“ a program „Vy rozhodujete, my pomáhame 2017“. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk  treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Následne sa môže žiadateľ kedykoľvek prihlasovať do svojho konta a formulára. V prípade, že žiadateľ už je prihlásený cez stránku darca.sk, je potrebné registrovať nový projekt s novou registráciou.  

Podmienkou pre úspešné podanie žiadosti je rovnako vyjadrenie súhlasu s podmienkami v tejto grantovej výzve, s ktorými súhlasí podaním žiadosti. Svoj súhlas môže žiadateľ kedykoľvek počas trvania výzvy odvolať, čo má za dôsledok aj odvolanie samotnej žiadosti o získanie grantu.

PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU

Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko vhodných príkladov nižšie):

 1. Podpora komunít a komunitných aktivít – rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života
 • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
 • obnova turistických chodníkov
 • sadenie zelene
 • rozvoj a budovanie cyklotrás
 • stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
 • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
 • aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).
 1. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
 • príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
 • príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
 • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
 • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).
 1. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých
 • organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
 • zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
 • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

Poznámka: Ak si nie ste istý, či je váš projekt oprávnený, pokiaľ ide o zameranie, prosím neváhajte nás kontaktovať (kontakty nájdete na konci grantovej výzvy).

ODPORÚČANIE A ZAPOJENIE ČLENOV KOMUNÍT ALEBO TESCO KOLEGOV

Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov:

 • členov vašich miestnych komunít ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách v rámci projektu ako skupinu, s ktorou váš projekt odkonzultujete a/alebo vám poskytne odporúčanie (alebo vám poskytne spolufinancovanie vášho projektu) alebo
 • zamestnancov vášho najbližšieho obchodu spoločnosti Tesco, ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách vášho projektu alebo ako podporovateľov, ktorí by vám mohli poskytnúť odporúčanie pre váš projekt alebo poskytnúť ich skúsenosti, konzultácie, know-how, či spolufinancovanie.

Na vyššie uvedené zapojenie formou dobrovoľníctva alebo odporúčanie od samotných zamestnancov spoločnosti Tesco, alebo odborníkov, autorít z miestnej komunity bude Grantová komisia prihliadať pri hodnotení projektov.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácii:

 1. Mimovládne organizácie:
  1. nadácie
  2. občianske združenia
  3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  4. neinvestičné fondy
  5. účelové zariadenia cirkví
 2. Miestna samospráva: mestá a obce
 3. Materské a základné školy
 4. Iné rozpočtové a príspevkové organizácie

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti, ani fyzické osoby. Pri hodnotení bude zohľadňovaná viacsektorová spolupráca občanov – dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta, škôl atď. Jedna organizácia môže podať maximálne jeden projekt. Jeden Tesco zamestnanec môže odporučiť iba jeden projekt. 

OPRÁVNENÉ NÁKLADY (na čo môžu byť financie použité; účelne a primerane vynaložené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám):

 • nákup materiálu, pomôcok  – potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
 • cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
 • organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,
 • odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),
 • mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY (čo nemôže byť financované):

 • nákup materiálu, zariadení, pomôcok, ktoré vyslovene nesúvisia s aktivitami predkladaného projektu,
 • prevádzkové náklady (náklady na energie – elektrina, voda, plyn, mobilné telefóny, dlhodobé prenájmy (prenájom vlastných priestorov), bežné cestovné náklady, reprezentačné náklady, leasing vozidla, poplatky za odpisy auta,…),
 • aktivity realizované pred poskytnutím grantu (t.j. pred podpisom zmluvy o poskytnutí grantu),
 • alkohol, cigarety, občerstvenie
 • iné, ktoré nie sú účelne a primerane vynaložené.

VÝŠKA GRANTU

Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 €. Žiadateľ musí mať v rozpočte uvedenú žiadanú sumu z Nadácie Tesco presne 1 300 €. Žiadaná suma nemôže byť nižšia, ani vyššia. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené medzi víťazné projekty je 100.000 €. Podporíme 77 projektov.

TERMÍN PRE PODANIE PROJEKTOV

Projekty treba odoslať najneskôr 28.1.2017 (do polnoci), v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.darca.sk.

POVINNÉ SÚČASTI ŽIADOSTI O GRANT

Pri projektoch investičného charakteru je dôležité zdokladovať právny vzťah, a to buď:

 • vlastníctva – informatívny výpis z listu vlastníctva (nie na právne úkony), ktorý vydáva miestne príslušná Správa katastra, alebo stiahnutý z katastrálneho portálu;
 • iného právneho vzťahu oprávňujúceho užívanie plochy – kópia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú alebo na minimálne 3 nasledujúce roky od ukončenia grantového programu alebo
 • písomný súhlas vlastníka pozemku s úpravami;
 • 3 fotografie pred uskutočnením projektu

Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári. Fotografia nesmie mať viac ako  2MB, súbor .pdf nesmie mať viac ako 5MB.

Pri projektoch neinvestičného charakteru sa povinné prílohy nevyžadujú.

Staršie články