Autor: klivo (strana 1 / 3)

Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby v procese produkcie, výroby, postprodukcie a propagácie reklamného filmu.

DOC súbory na stiahnutie

Minister Jahnátek predstavil Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020. Tvorený je vyvážene, aby napĺňal tri hlavné ciele – konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy, a tiež vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky. Tie sa budú napĺňať prostredníctvom opatrení zameraných na podporu poľnohospodárskych a lesníckych podnikov prostredníctvom investícií do hmotného majetku, podporu podnikania a investícií do lesných technológií vrátane preventívnych opatrení pre poľnohospodársku pôdu a lesy. Podpora je orientovaná hlavne na tvorbu pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Rozpočet daného programu je 2 079 595 129,0 EUR verejných zdrojov na 7 rokov, z toho 1 545 272 844 EUR predstavuje príspevok Európskeho poľnohospodárskeho fondu a 533 709 174,25 EUR predstavuje príspevok štátneho rozpočtu.

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 nadväzuje na operačné programy určené na roky 2007 – 2013 – Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Alokácia daného programu predstavuje 1 754 490 415 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a celková alokácia vrátane národného spolufinancovania je 2 122 886 242 EUR. Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 má 6 prioritných osí. Prvou je bezpečná a ekologická doprava v regiónoch a druhou ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Ďalej je to mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

Prvá výzva programu Interreg Stredná Európa

Dňa 12.2.2015 otvoril program Interreg Central Europe svoju prvú výzvu.

Skoro 80 mil. € je k dispozícii na financovanie projektov pre verejný a súkromný sektor, ktorý chcú spolupracovať na inováciách, nízko uhlíkových stratégiách, prírodných a kultúrnych zdrojoch alebo v doprave.

Termín: 13.4.2015

Zdroj: http://www.interreg-central.eu/index.php.

Zelená pre program Rozvoj vidieka na Slovensku

Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia od roku 2014 do roku 2020 (1 545 miliónov EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych finančných prostriedkov).

K schválenému programu Rozvoja vidieka uviedol vedúci Zastúpenie EK na Slovensku Dušan Chrenek: „Nový program rozvoja vidieka dáva Slovensku ďalšiu príležitosť pozdvihnúť naše poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti. Slovenský vidiek a farmári už dlhodobo dostávajú značnú podporu z európskeho rozpočtu. Z Programu rozvoja vidieka sa od roku 2007 financovala modernizácia viac ako 1 500 poľnohospodárskych podnikov a budovanie infraštruktúry vo viac ako tisícke obcí. Program podporuje aj znevýhodnené oblasti, ekologické či tradičné výrobky a obnovu lesov.

Na roky 2014-2020 má Slovensko viac ako 3 miliardy eur na priame platby farmárom a viac ako 1,5 miliardy eur na rozvoj vidieka. Na toto obdobie sa podpora pre väčšinu európskych krajín znížila, no pre Slovensko stúpla približne o 700 miliónov eur. V súčasnosti sú európske dotácie pre Slovensko na úrovni európskeho priemeru. Európske prostriedky ponúkajú ďalšiu šancu posilniť slovenské poľnohospodárstvo, pritiahnuť doň mladých ľudí, podporiť kvalitné lokálne potraviny, oživiť spracovateľský sektor a mať tak životaschopný vidiek.“

„Jednou z najväčších devíz našej koncepcie rozvoja vidieka je, že máme centrálne stanovené základné priority, ale členské štáty a regióny si môžu samé navrhnúť programy, ktoré sa hodia v ich situácii. Som rád, že na Slovensku sa dáva osobitný dôraz na podporu životaschopnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov. Cieľom je cez investície povzbudiť rast a vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Zároveň sa budú v slovenskom poľnohospodárstve šíriť ekologické praktiky bez negatívneho vplyvu na klímu a udržateľné lesné hospodárstvo.“ povedal európsky komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan.

Program sa zameriava najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (zameranie investícií do 1 250 poľnohospodárskych a 400 potravinárskych podnikov), pričom zabezpečuje primerané hospodárenie s prírodnými zdrojmi a podporuje poľnohospodárske postupy priaznivé pre klímu na takmer 20 % poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej s cieľom ochrany biodiverzity, pôd a/alebo vodných zdrojov. PRV sa tiež zameriava na podporu odvetví vidieckeho hospodárstva vytvorením 2 000 pracovných miest vďaka investíciám do podnikov, ako aj inovačných projektov spolupráce, infraštruktúry a ľudských zdrojov prostredníctvom poradenských služieb v oblasti odbornej prípravy a miestnych služieb obyvateľstvu vrátane integrácie marginalizovaných spoločenstiev.

Rozvoj vidieka predstavuje druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky poskytujúci členským štátom balík finančných prostriedkov EÚ, ktoré môžu riadiť na celoštátnej či regionálnej úrovni v rámci viacročných, spolufinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch ráta so 118 programami. Nové nariadenie o rozvoji vidieka na obdobie rokov 2014 – 2020 sa týka šiestich hospodárskych, environmentálnych a sociálnych priorít, pričom jednotlivé programy obsahujú jasné ciele, v ktorých je stanovené, čo je potrebné dosiahnuť. V snahe o lepšiu koordináciu opatrení a maximalizovanie synergických účinkov s inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) bola navyše s každým členským štátom uzavretá partnerská dohoda, v ktorej sa kladie dôraz na širokú stratégiu daného štátu v oblasti štrukturálnych investícií financovaných z prostriedkov EÚ.

Oficiálne schválený program rozvoja vidieka pre Slovensko

Program rozvoja vidieka pre Slovensko bol oficiálne schválený 13.2.2015. V rámci tohto Programu má Slovensko k dispozícii 2,1 miliárd EUR na sedemročné obdobie.

Nový program rozvoja vidieka dáva Slovensku ďalšiu príležitosť pozdvihnúť naše poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti. Slovenský vidiek a farmári už dlhodobo dostávajú značnú podporu z európskeho rozpočtu. Z Programu rozvoja vidieka sa od roku 2007 financovala modernizácia viac ako 1 500 poľnohospodárskych podnikov a budovanie infraštruktúry vo viac ako tisícke obcí. Program podporuje aj znevýhodnené oblasti, ekologické či tradičné výrobky a obnovu lesov.

Na roky 2014-2020 má Slovensko viac ako 3 miliardy eur na priame platby farmárom a viac ako 1,5 miliardy eur na rozvoj vidieka. Na toto obdobie sa podpora pre väčšinu európskych krajín znížila, no pre Slovensko stúpla približne o 700 miliónov eur. V súčasnosti sú európske dotácie pre Slovensko na úrovni európskeho priemeru. Európske prostriedky ponúkajú ďalšiu šancu posilniť slovenské poľnohospodárstvo, pritiahnuť doň mladých ľudí, podporiť kvalitné lokálne potraviny, oživiť spracovateľský sektor a mať tak životaschopný vidiek.“ uviedol k schválenému programu Rozvoja vidieka vedúci Zastúpenie EK na Slovensku Dušan Chrenek.

Projekty OPIS sa dostávajú do finálnej fázy

Projekty z Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa postupne aplikujú do praxe. V súčasnej dobe je ukončený projekt Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR a ďalšie projekty budú v krátkom čase ukončené. Oznámenie o plánovanom ukončení projektu eviduje Ministerstvo financií SR k týmto projektom:

Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok
Elektronické služby Štatistického úradu SR
Elektronické služby verejného obstarávania
Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)
Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Dátové centrum pre eGovernment
V súčasnosti pri týchto projektoch prebieha proces ukončovania, vrátane kontroly a testovania služieb.

V rámci národného projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka bol spustený dňa 15.12.2014 do prevádzky novovybudovaný portál, ako jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu. Portál umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom.

Ďalším projektom, pri ktorom sa očakáva jeho skoré ukončenie, je Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok. Prevádzku informačného systému zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Prínosom je zjednodušené vybavenie agendy súvisiacej so správnymi poplatkami pre občanov a podnikateľov. Prínosy z tohto projektu v spolupráci s prínosmi projektu E-kolok sú využiteľné už dnes na pracoviskách ministerstva vnútra, a to okresných dopravných inšpektorátoch a oddeleniach dokladov. Postupne budú využiteľné prínosy aj na najväčších katastrálnych úradoch a súdoch.

Okrem spomenutých projektov budú v najbližších týždňoch ukončené projekty: Elektronické služby Štatistického úradu SR, Elektronické služby verejného obstarávania, Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX), Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla, či Dátové centrum pre eGovernment.

V prvej polovici roka 2015 sa očakáva ukončenie ďalších významných projektov, ako napr. Ústredný portál verejnej správy, Elektronické služby centrálnej ohlasovne a Elektronické služby národnej evidencie vozidiel.

Poslaním všetkých zavádzaných služieb je priblížiť a zjednodušiť kontakt občanov s úradmi verejnej správy a zároveň znižovať náročnú administratívu.

Tlačová správa vo formáte PDF:
Viac informácií

Prehľad aktuálnych grantových výziev mimo štrukturálnych fondov

Združenie pre rozvoj vidieka pripravilo prehľad grantových výziev mimo štrukturálnych fondov k 10. februáru 2015.

Prehľad výziev na stiahnutie TU

MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5″.
Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc“, opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc“ a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc“.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 – ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 Eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené najneskôr do 23. februára 2015 na tomto webovom sídle.

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

Pripojené dokumenty

Vyzva_OPZ_2015_2_1_01.pdf
Prílohy_výzva OPZ 2015_2._01.rar
Metodický výklad CKO zo dňa 15.07.2014.pdf

Prvé výsledky prieskumu – pre viac ako polovicu Slovákov sú eurofondy prospešné

Úrad vlády Slovenskej republiky realizoval Prieskum úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku na konci programového obdobia 2007 – 2013. Cieľovými skupinami prieskumu boli verejnosť, komerčný sektor a mimovládne organizácie.

Podobný prieskum sa realizoval aj v rokoch 2008 a 2011 a tak sa naskytuje možnosť porovnať ich výsledky. V segmente verejnosť pozostávala výberová vzorka z 500 respondentov vo veku 15 až 79 rokov. Na prieskume sa zúčastnilo 54% žien, 46% tvorili muži.

Oproti údajom v roku 2011 výrazne vzrástol podiel respondentov, ktorí síce vedia, že Európska únia poskytuje finančné prostriedky na rozvoj, ale nevedia o tom nič bližšie. Výrazne vzrástlo najmä povedomie o štrukturálnych fondoch EÚ. Ďalším výrazným pozitívom je skutočnosť, že viac ako polovica respondentov považuje činnosť fondov za skôr prospešnú, čo predstavuje nárast oproti minulým rokom o 3 až 4 percentuálne body.

Až 83% opýtaných Slovákov má pocit, že Európska únia pomáha Slovensku, čo je oproti roku 2011 mierny nárast. Takmer polovica účastníkov prieskumu považuje úroveň informácií o novom programovom období za veľmi a skôr dobrú.

Z respondentov, ktorí poznajú informačný portál o štrukturálnych fondoch EÚ na Slovensku: www.nsrr.sk, ho 11% navštevuje pravidelne – je to nárast oproti roku 2011 o 8 percentuálnych bodov a 81% z tých, ktorí portál aspoň raz navštívili, ho považuje za skôr prehľadný. Tretina Slovákov sa cíti byť dobre informovaná o operačných programoch (o cieľoch a spôsobe rozdelenia finančných prostriedkov z EÚ určených pre Slovensko) a polovica opýtaných považuje informácie o operačných programoch za zrozumiteľné.

Z hľadiska konkrétnych fondov (resp. ich názvov), najvyššiu znalosť vykazuje Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (84 %). Druhým v poradí je Európsky fond regionálneho rozvoja (74 %).

Z pohľadu konkrétnych financovaných oblastí má najviac ľudí povedomie o možnosti financovania rozvoja obcí a regiónov (83 %), budovanie ciest a diaľnic (80 %) a vzdelávania (77%). Podiel ľudí, ktorí nepoznajú Národný strategický referenčný rámec SR sa oproti údajom z prieskumu z roku 2011 znížil o 8 percentuálnych bodov (z 92% na 84%). Avšak len jedno percento populácie vie presne určiť, čo tento pojem znamená.

Operačné programy NSRR SR (vo všeobecnosti) pozná iba 8% ľudí. Z nich preukázali najvyššiu znalosť o OP Doprava a OP Vzdelávanie.

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom odboru informovanosti a publicity realizoval tento marketingový prieskum trhu za účelom zlepšenia kvality programovania a implementácie fondov EÚ na Slovensku, ako aj pri príprave nového Komunikačného plánu na programové obdobie 2014-2020 a lepšieho zacielenia komunikácie s verejnosťou.

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO“) plánuje v roku 2015 vyhlásiť 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:
Výzva v rámci prioritnej osi 1 (opatrenia 1.1 a 1.2) bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry špecializovaných alebo všeobecných nemocníc. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre špecializovaných a všeobecných nemocníc v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

Výzva v rámci opatrenia 2.1 prioritnej osi 2 bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre polikliník a zdravotných stredísk v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

Oprávnenými aktivitami budú nasledovné:

nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky na všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav) v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách a potrebami zdravotníckeho zariadenia a regiónu,

vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet, dodávku a výmenu morálne zastaraných informačných technológií (ďalej len „IT“) a iného prístrojového vybavenia (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav).

Žiadateľ v komplexnom reštrukturalizačnom programe zariadenia preukáže, že ním zvolené aktivity sú nevyhnutné na dosiahnutie funkčného komplexného riešenia modernizácie zdravotníckeho zariadenia.

UPOZORNENIE

Z dôvodu krátkosti zostávajúceho času určeného pre implementáciu projektov v programovom období 2007 – 2013 RO odporúča žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP“) predložiť kompletnú dokumentáciu zo všetkých realizovaných VO relevantných pre predloženú ŽoNFP spolu so Žiadosťou o NFP najneskôr však do konca mája 2015. Žiadateľ predloží 1x originál, 1x kópiu dokumentácie každého zrealizovaného VO relevantného pre predloženú ŽoNFP ako aj 1 x elektronicky na mediálnom nosiči.

Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, RO odporúča žiadateľom, aby v súťažných podkladoch pre VO uviedli nasledovný text: „Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvy s úspešnými uchádzačmi až po akceptácii postupov verejného obstarávania zo strany RO a po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.“.

Kontakty pre bližšie informácie

RO odporúča žiadateľom o NFP aby sa pred realizáciou VO oboznámili s príslušnými časťami Príručky pre prijímateľa z OPZ, ktoré sú zverejnené v sekcii „Manuály, príručky a metodické predpisy“, ako aj s relevantnými usmerneniami RO, ktoré sú zverejnené v sekcii „Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPZ“.

RO súčasne ponúka žiadateľom o NFP možnosť telefonických a mailových konzultácií k problematickým otázkam týkajúcim sa realizácie VO s pracovníkmi RO.

Telefonické kontakty pre konzultácie: 02/ 593 73 278

02/ 593 73 215

Mailové konzultácie na e-mailovej adrese:

Termíny telefonických konzultácií:

Utorok: 8.00 – 12.00 hod.

Štvrtok: 8.00 – 12.00 hod.

Pripojené dokumenty
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 OPZ_aktualizácia február 2015.pdf

Staršie články