Mesiac: november 2014

Pozvánka na konferenciu

Inštitút zamestnanosti organizuje pri príležitosti vydania publikácie Sociálny systém – skutočnosť a vízia konferenciu, ktorá v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti nadväzuje na predchádzajúce konferencie (Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty, Inkluzívne zamestnávanie,…). Posledná zo série tohtoročných plánovaných konferencií si kladie za cieľ zviditeľniť problémy v sociálnom systéme a v politike zamestnanosti a, samozrejme, podnietiť verejnú diskusiu a dospieť k návrhom riešení.

Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti sa koná v pondelok 1. 12. 2014 v bratislavskom hoteli Sorea Regia od 12:30 hod. za účasti prednášajúcich z Inštitútu zamestnanosti, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií SR, Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Republikovej únie zamestnávateľov, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity… V troch prednáškových blokoch prednášajúci zreferujú o situácii v politike zamestnanosti, sociálnej ekonomike a sociálnom systéme. Široký záber oblastí predmetov záujmu prednášajúcich sľubuje podnetné príspevky, ktoré budú dobrým základom pre odbornú diskusiu. Zároveň je dôležité, aby bola o snahách o zlepšenie situácie informovaná aj široká verejnosť.

Súčasťou konferencie bude krst publikácie Sociálny systém – skutočnosť a vízia, ktorého sa ujal kňaz Peter Gombita. Inštitút zamestnanosti zároveň oslavuje 10 rokov svojej existencie. Presný program konferencie sa priebežne aktualizuje na webovej stránke Inštitútu zamestnanosti.

* Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti
* pondelok 1. decembra 2014, od 12:30 hod.
* Bratislava, Kráľovské údolie 6, hotel Sorea Regia
* viac o konferencii nájdete na: http://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-10-rokov
* prihláste sa prosím na:  https://docs.google.com/forms/d/1RYSPUSKt_WZvJwU7xTm5qRCawBYsIMTwc7RjlwAHXEg
* súčasťou konferencie je aj slávnostný prípitok a večera

Výzva Úradu vlády SR na poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako gestora programu Kultúra národnostných menšín zverejnil v stredu 19. novembra 2014 na stránkewww.narodnostnemensiny.gov.sk Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 na realizáciu budúcoročných projektov. Žiadosti je možné podávať do 19. januára 2015.

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá aj právnické osoby. Cieľom každoročnej podpory štátu prostredníctvom dotačného programu je rozvoj kultúry a jazyka predstaviteľov národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike, ale aj podpora ich aktivít, podujatí a pod. Viac o podmienkach výzvy nájdete tu :http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/.

Úrad vlády SR tak ako v tomto roku, plánuje aj v priebehu roka 2015 po schválení Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike Európskou komisiou vyhlásiť aj II. výzvu, v ktorej sa o finančnú podporu budú môcť uchádzať aj podnikateľské subjekty.

Zverejnením aktuálnej výzvy takmer mesiac a pol pred koncom roka Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny celý proces poskytovania dotácii ešte viac zefektívňuje a urýchľuje. Žiadatelia tak môžu získať finančné prostriedky ešte skôr ako v prebiehajúcom roku 2014, kedy viac ako 90 % prostriedkov na národnostnú kultúru v rámci I. výzvy bolo vyplatených už koncom septembra 2014. Vyplácanie dotácií úradom vlády tak bolo najrýchlejšie za posledné tri roky.

info k výzve Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020

Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020 plánuje vyhlásiť 1. Výzvu na predkladanie projektov na obdobie 2014-2020 na prelome januára a februára 2015. Výzva bude 2-kolová, pričom prvé kolo bude otvorené 60 dní.
Ak hľadáte projektových partnerov pre nový projekt v rámci programu, Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov a partnerov, kde sa môžete pripojiť k vznikajúcemu projektu. Ak chcete byť vedúcim partnerom, je tiež možné sa zaregistrovať a zdieľať svoj návrh projektu na: http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/ Potenciálni záujemcovia o predloženie projektu, ktorí hľadajú projektových partnerov z iných partnerských krajín môžu kontaktovať Mgr. Magdalénu Hájekovú na . Vaša projektová idea bude zaradená do databázy plánovaných projektov.
Podrobná informácia a dokumenty k Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020 sú zverejnené na: http://www.central2014.gov.sk/?pg=2

Často kladené otázky k programu spolupráce nájdete na stránke: http://www.central2014.gov.sk/casto-kladene-otazky/

Slovensko bude podporovať nízkouhlíkové hospodárstvo

Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur
Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. Až 100 miliónov z tejto sumy je určených na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach, ďalších 15 miliónov predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.
Finančné prostriedky budú k dispozícii v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý v uplynulých dňoch schválila Európska komisia. Program riadi Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). O administráciu výziev zameraných na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva sa bude starať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

„S administráciou projektov zameraných na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu v domácnostiach máme skúsenosti z minulosti, kedy bola finančná podpora poskytovaná zo štátneho rozpočtu. Teraz sa vôbec po prvý raz podarilo získať súhlas Európskej komisie, aby mohli byť európskej prostriedky použité aj pre cieľovú skupinu, ktorou sú domácnosti,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Preto je nevyhnutné nastaviť úplne nový systém podpory, ktorý bude vyhovovať náročným európskym pravidlám. V nasledujúcich mesiacoch sa budú pripravovať súvisiace dokumenty, ako sú schémy pomoci a detailné podmienky výziev. „Snažíme sa urobiť všetko preto, aby bolo 115 miliónov Eur z európskych a štátnych prostriedkov využitých s minimom administratívy, avšak účelne a hospodárne. Naším zámerom je, aby boli domácnostiam poskytnuté optimálne zariadenia vyhovujúce prísnym požiadavkám európskych technických štandardov, ktoré nainštalujú odborne spôsobilé osoby,“ zdôraznil hovorca SIEA Eduard Jambor.

Podporovaných bude päť druhov zariadení na využívanie OZE. Okrem kotlov na biomasu a solárnych kolektorov určených na ohrev teplej vody alebo vykurovanie, bude možné príspevky čerpať na tepelné čerpadlá, ale aj na zariadenia na výrobu elektriny s maximálnym výkonom do 10 kW, a to fotovoltické panely a veterné turbíny. Podmienky poskytovania a výšky podpory pre jednotlivé zariadenia budú stanovené na jednotku inštalovaného výkonu tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pri štandardných riešeniach pohybovala do 10 rokov. Výška podpory môže byť priebežne aktualizovaná v závislosti od vývoja trhových cien zariadení na využívanie OZE. Finančných prostriedkov na celé programové je dostatok na to, aby bolo podporené každé malé zariadenie na využívanie OZE, ktoré splní podmienky poskytnutia pomoci. Podporu bude možné čerpať až do roku 2023.

Okrem domácností budú môcť finančnú pomoc zameranú na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo využiť aj ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a podnikatelia. Jednou z podmienok podávania žiadostí o príspevky na obnovu verejných budov bude predloženie výsledkov energetických auditov, v ktorých bude okrem iného komplexne vyhodnotený potenciál úspor energie a navrhnuté vhodné opatrenia. Podpora pre subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy je určená aj na zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva a využívanie energetických služieb. Samosprávy budú mať možnosť získať prostriedky aj na vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií. Z Operačného program Kvalita životného prostredia sa bude financovať aj obnova systémov diaľkového vykurovania a projekty zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti v podnikoch.

Výzva na poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

V súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.
Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je:

a) koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

b) návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

c) návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny.

Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie.

Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Žiadateľ v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. priloží k žiadosti:

– okrem dokladov podľa osobitného predpisu § 8a ods. 5 písm. a), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z., ktorými sú nasledovné doklady:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok:

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

d) potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

(Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie obce, že neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2006 Z. z.

e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace.
– aj tieto doklady:
a) schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania,

b) stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,

c) zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,

d) výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2, obe nie staršie ako tri mesiace,

e) uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,

f) vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) (nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe).

Hodnotiacimi kritériami sú:

a) počet obyvateľov obce,

b) druh územnoplánovacej dokumentácie,

c) aktivity obce v regionálnom rozvoji,

d) výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,

e) umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,

f) dátum doručenia žiadosti ministerstvu,

g) predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,

h) rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.

Nitrianska župa spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou pomáhajú rozvíjať vidiecky cestovný ruch.

zastupcovia-rra-nitra-nsk-a-spu nitra-pri-predstavovani-certifikacneho-systemu

Pilotnú schému hodnotenia ubytovacích zariadení na vidieku v Nitrianskom samosprávnom kraji vyvinuli na Katedre regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre a do praxe zaviedli vďaka podpore NSK v minulom roku. Do tejto chvíle Certifikačná komisia , ktorej sekretariát z poverenia zastupiteľstva zabezpečuje Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra), pridelila špecifické označenie „certifikované ubytovanie na vidieku“ 13 hotelom, penziónom a rekreačným zariadeniam na vidieku v nitrianskom kraji.

„Aby sme umožnili záujemcom o udelenie tejto značky dozvedieť sa viac o podmienkach, ktoré musia spĺňať ak chcú požiadať o certifikáciu svojho zariadenia, zorganizovali sme nedávno v obci Podhájska informačný seminár, ktorý sa stretol s veľkou odozvou“, uviedla projektová manažérka RRA Nitra Ing. Dáša Mozdíková. Ubytovatelia sa zaujímali predovšetkým o výhody, ktoré môžu získať. „ Medzi najväčšie výhody certifikačného systému testovaného v nitrianskom kraji patrí prepracovaný rezervačný systém do ktorého môžu ubytovatelia sami vstupovať a aktualizovať údaje o svojom zariadení, ako aj marketing certifikovaného zariadenia, financovaný zo zdrojov NSK na obdobie jednej certifikačnej periódy (3 roky). „Nezanedbateľnou výhodou je aj to, že v testovacom období nie je systém spoplatnený, keďže jeho vývoj a uvedenie do praxe boli spolufinancované zo zdrojov EÚ“, uzavrela Dáša Mozdíková.

Riaditeľka RRA Nitra Mgr. Petra Klimo Zlatošová ešte pripomenula, že o certifikačný systém prejavili záujem aj zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorí v prípade jeho úspešnosti na území NSK budú uvažovať o jeho aplikácii ako účinného nástroja podpory v oblasti cestovného ruchu na celom území SR.

Na ochranu životného prostredia pôjde historicky najviac peňazí

Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci operačného programu bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo národného spolufinancovania tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii 4,308 miliardy eur.
„Oproti minulému programovému obdobiu a operačnému programu Životné prostredie, ktorý mal objem 1,8 miliardy eur je to zvýšenie o takmer 40 percent. To svedčí o tom, že jednak Slovenská republika ako aj Európska komisia majú záujem na tom, aby sa kvalita životného prostredia a oblasť životného prostredia rozvíjala a boli do nej investované prostriedky a zdroje,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Zameranie operačného programu ministerstvo rozdelilo do troch základných oblastí. Prvou je ochrana životného prostredia a zachovanie a zlepšenie jeho kvality. Do tejto oblasti má ísť celkovo 1, 816 miliardy eur. V tejto oblasti chce ministerstvo podporovať aktivity vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, zlepšenia kvality ovzdušia alebo sanácie environmentálnych záťaží v mestách alebo opustených priemyselných lokalitách. Do tejto oblasti patrí aj boj proti povodniam. Ministerstvo chce na túto problematiku vyčleniť 400 miliónov eur. „Väčšina týchto prostriedkov pochádza z kohézneho fondu, takže ich bude možné využiť pre celé Slovensko vrátane Bratislavského kraja,“ doplnil šéf envirorezortu.

Druhou oblasťou, na ktorú sa operačný program zameriava, je podpora zvládania katastrof ovplyvnených zmenou klímy. Pre túto oblasť je vyčlenených 261 miliónov eur a spadať bude do kompetencie ministerstva vnútra. Treťou oblasťou, pre ktorú operačný program poskytne finančné prostriedky, je podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Za túto oblasť zodpovedá Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá spadá pod ministerstvo hospodárstva. Do tejto oblasti operačný program vyčlení sumu 940 miliónov eur.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu o finančnú podporu žiadať orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby ako aj neziskové organizácie.
Prípravou programu a jeho schválením sa najdôležitejšia fáza – fáza samotnej implementácie programu – ešte len začína. Predtým, ako budú vyhlásené prvé výzvy, je totiž potrebné pripraviť kompletnú riadiacu dokumentáciu zahŕňajúcu všetky úrovne implementácie OP KŽP. Až po nastavení týchto pravidiel implementácie programu a ich schválení budú môcť byť vyhlasované zo strany Ministerstva životného prostredia SR prvé výzvy , preto ich vyhlásenie sa predpokladá v prvom štvrťroku 2015. Medzi prvé oblasti čerpania prostriedkov by mali patriť čistenie odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov, kde je k dispozícii 387 miliónov eur, spracovanie odpadu, na ktoré operačný program vyčlenil 402 miliónov eur, a sanácie environmentálnych záťaží, kde je k dispozícii 180 miliónov eur.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na webovom sídle ministerstva www.minzp.sk v časti „Služby a Infoservis/Projekty EÚ“, alebo na webovom sídle www.opzp.sk v časti „PO 2014-2020″.

Operačnému programu Kvalita životného prostredia predchádzali dva roky systematickej práce. V 60 člennej pracovnej skupine pre prípravu boli zástupcovia samosprávy, ministerstiev a iných orgánov verejnej správy, sociálni partneri, akademická obec a mimovládne organizácie. Výsledný návrh je výsledkom aktívnej spolupráce.

ŠFRB spustil infolinku 0850 166 031

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v rámci zlepšenia dostupnosti informácií pre súčasných a budúcich klientov spustil infolinku 0850 166 031 prostredníctvom ktorej je možné získať všetky informácie týkajúce sa existujúcich úverov ako aj informácie o možnostiach poskytnutia nových úverov. V minulosti bolo možné získať tieto informácie len prostredníctvom Mestských úradov, na webe www.sfrb.sk alebo prostredníctvom prezentácií ŠFRB na rôznych podujatiach a veľtrhoch.

„V čase skúšobnej prevádzky bol zistený veľký záujem o túto možnosť komunikácie so ŠFRB . Telefonujúcich najviac zaujíma možnosť poskytnutia úveru na kúpu bytu, výstavbu rodinného domu, možnosť rekonštrukčných prác, obnovy a zateplenia bytových domov, predčasného splatenia úveru a občanov ZŤP ich možnosť na získanie výhodného úveru. “ povedala generálna riaditeľka ŠFRB Dana Pištová.

Štátny fond rozvoja bývania

(ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. Až 100 miliónov z tejto sumy je určených na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach, ďalších 15 miliónov predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky budú k dispozícii v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý v uplynulých dňoch schválila Európska komisia. Program riadi Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). O administráciu výziev zameraných na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva sa bude starať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

„S administráciou projektov zameraných na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu v domácnostiach máme skúsenosti z minulosti, kedy bola finančná podpora poskytovaná zo štátneho rozpočtu. Teraz sa vôbec po prvý raz podarilo získať súhlas Európskej komisie, aby mohli byť európskej prostriedky použité aj pre cieľovú skupinu, ktorou sú domácnosti,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Preto je nevyhnutné nastaviť úplne nový systém podpory, ktorý bude vyhovovať náročným európskym pravidlám. V nasledujúcich mesiacoch sa budú pripravovať súvisiace dokumenty, ako sú schémy pomoci a detailné podmienky výziev. „Snažíme sa urobiť všetko preto, aby bolo 115 miliónov Eur z európskych a štátnych prostriedkov využitých s minimom administratívy, avšak účelne a hospodárne. Naším zámerom je, aby boli domácnostiam poskytnuté optimálne zariadenia vyhovujúce prísnym požiadavkám európskych technických štandardov, ktoré nainštalujú odborne spôsobilé osoby,“ zdôraznil hovorca SIEA Eduard Jambor.

Podporovaných

bude päť druhov zariadení na využívanie OZE. Okrem kotlov na biomasu a solárnych kolektorov určených na ohrev teplej vody alebo vykurovanie, bude možné príspevky čerpať na tepelné čerpadlá, ale aj na zariadenia na výrobu elektriny s maximálnym výkonom do 10 kW, a to fotovoltické panely a veterné turbíny. Podmienky poskytovania a výšky podpory pre jednotlivé zariadenia budú stanovené na jednotku inštalovaného výkonu tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pri štandardných riešeniach pohybovala do 10 rokov. Výška podpory môže byť priebežne aktualizovaná v závislosti od vývoja trhových cien zariadení na využívanie OZE. Finančných prostriedkov na celé programové je dostatok na to, aby bolo podporené každé malé zariadenie na využívanie OZE, ktoré splní podmienky poskytnutia pomoci. Podporu bude možné čerpať až do roku 2023.

Okrem domácností budú môcť finančnú pomoc zameranú na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo využiť aj ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a podnikatelia. Jednou z podmienok podávania žiadostí o príspevky na obnovu verejných budov bude predloženie výsledkov energetických auditov, v ktorých bude okrem iného komplexne vyhodnotený potenciál úspor energie a navrhnuté vhodné opatrenia. Podpora pre subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy je určená aj na zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva a využívanie energetických služieb. Samosprávy budú mať možnosť získať prostriedky aj na vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií. Z Operačného program Kvalita životného prostredia sa bude financovať aj obnova systémov diaľkového vykurovania a projekty zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti v podnikoch.

Záruky pre mladých

V rámci Týždňa zamestnanosti mladých (Príloha 1), ktorý organizuje Americká obchodná komora na Slovensku, prestížna medzinárodná organizácia EPIC a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA pod záštitou príslušných ministerstiev a zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, sa bude aj v našom krajskom meste konať veľmi prínosné stretnutie.

Cieľom regionálnych workshopov Záruky pre mladých (Príloha 2) je predstaviť miestnym a regionálnym podnikateľom a zamestnávateľom, predstaviteľom štátnych a verejných inštitúcií, ako aj mladým lídrom aktuálne príležitosti v oblasti zamestnanosti mladých ľudí.

Prečo a pre koho je prínosný workshop o programe Záruky pre mladých?

Experti z organizácie EPIC, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti podpory zamestnanosti, priblížia kľúčové informácie o programe Záruky pre mladých. Následne bude otvorený dialóg medzi nasledovnými partnermi:

–          subjekty zastrešujúce zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne veci v regióne (napr. miestne a regionálne samosprávy)

–          zamestnávatelia a podnikatelia

–          vzdelávacie a školiace inštitúcie (výchovní poradcovia, celoživotné vzdelávanie)

–          poradenské spoločnosti v oblasti zamestnanosti

–          mládežnícke

organizácie

–          mladí ľudia

V Nitrianskom kraji bude workshop prepojený s Dňom otvorených dverí Tematického centra mládeže, ktoré je regionálnou kanceláriou Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA. Na dni otvorených dverí okrem predstavenia organizácie a NP PRAKTIK priblížime aktuálne informácie v oblasti práce s mládežou (grantové výzvy, mládežnícke výmeny, Stratégia pre mládež 214-2020 v regióne).

KEDY:                    10. NOVEMBRA 2014

Rámcový program:

9,00 – 12,00        Workshop Záruky pre mladých (v konferenčných priestoroch v centre mesta)

13,00 – 16,00     Deň otvorených dverí TCM Nitra (v priestoroch TCM na Fraňa Mojtu 16, Nitra)

Počet miest na oboch podujatiach je obmedzený – max. 30 účastníkov. Môžete sa zúčastniť vybraného podujatia alebo aj oboch.

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/1HhGxwbpy4bjJz9b14QH5t1S0S2WNrIAt8v0LeHjZstA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link