Dátum: 27. marca 2014

Obce, mestá i neziskové organizácie môžu aj v tomto roku získať grant pre svoj zámer.

Obce, mestá i neziskové organizácie môžu aj v tomto roku získať grant pre svoj zámer.

Podporíme obce a mestá s víziou chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných umeleckých a historických pamiatok, či na ochranu životného prostredia v obciach, mestách alebo v ich širšom okolí. Víziou projektov by malo byť rozvíjanie záujmu o miestne zvyky a tradície, rozvoj lokálneho kultúrneho života a cestovného ruchu, revitalizácia prírody, či záchrana vzácnej flóry a fauny. V tomto ročníku je podmienkou podpory finančná spoluúčasť žiadateľa.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis prerozdelí v grantovom programe Obce bližšie k vám 2014 prostriedky v celkovej výške 70.000 eur a podporíme približne 10 až 30 projektov podľa celkového počtu žiadostí a ich kvality. Nezávislá hodnotiaca komisia rozhodne o rozdelení prostriedkov medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne organizácie zastupujúce aktívnych občanov.

V programe Obce bližšie k vám 2014 môžete žiadať o grant na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich oblastí:

  • udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;
  • obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;
  • ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

Vzhľadom na obmedzené prostriedky sme sa v tomto ročníku rozhodli podporiť iba kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnovu pamiatok budeme podporovať iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo váš projekt k jeho sprístupneniu povedie.

Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.

Dôležité dátumy

  • 15. apríl 2014- uzávierka pre podávanie žiadostí
  • 15. máj 2014oznámenie výsledkov žiadateľom     
  • 1. jún – 30. september 2014- realizácia schválených projektov
  • 30. september 2014- uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov

Viac informácií nájdete na www stránke: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-obce-a-mesta-s-viziou-chranit-a-rozvijat-kulturne-a-prirodne-dedicstvo-slovenska/871

Zmena názvu Fondu sociálneho rozvoja

Ku dňu 1. 4. 2014 sa mení názov Fondu sociálneho rozvoja (FSR).
Nový názov organizácie bude Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI).
Súčasťou tejto zmeny je aj zrušenie Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) zlúčením s Fondom sociálneho rozvoja. Právnym nástupcom zlúčených organizácií je dňom 1.4.2014 Fond sociálneho rozvoja (po zmene názvu Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia).

Informácia pre prijímateľov NFP, s ktorými SIA v mene MPSVR SR uzatvorila zmluvu o poskytnutí NFP:

Dňom 1.4.2014 prechádzajú  doterajšie  kompetencie  Sociálnej implementačnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na preberajúcu Implementačnú agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6, 814 55, Bratislava, IČO: 30 854 687.

V súvislosti so zmenou názvu a reorganizáciou vyvinie FSR maximálne úsilie o zabezpečenie plynulého chodu organizácie.
Vopred sa našim klientom ospravedlňujeme za prípadné problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri tejto zmene.

Rozhodnutie č. 11/2014 o zrušení rozpočtovej organizácie Sociálna implementačná agentúra jej zlúčením s Fondom sociálneho rozvoja

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja

Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020″

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020″ sú v plnom znení prístupné na stránkach www.land.gov.sk; www.ropka.sk; www.opbk.skwww.enviroportal.sk.

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční dňa 03. 04. 2014 o 13.00 h na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu je možné predkladať do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t.j. do 13.04.2014 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, odbor prierezových činností a financovania projektov, Prievozská 2/B, 828 25  Bratislava 26.

IROP_SK_verzia_5_24032014_SEA_final.docx

sprava_hodnotenie_marec_2014.docx

Priloha_1.doc

Priloha_2.docx

Doplnenie textu horeuvedeného oznamu:

Dole zverejnený dokument „Sprava hodnotenie marec doplnena25032014.docx“ nahrádza zverejnený dokument vyššie „sprava hodnotenie marec 2014.docx.“

sprava_hodnotenie_marec_2014_doplnena25032014.docx

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 21.03.2014 na svojom webovom sídle: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

Číslo výzvy: 2014/PRV/35

Výzva je prioritne zameraná na projekty v rastlinnej výrobe, pričom za takýto projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v oblasti sektorov: ovocia a zeleniny, vinohradníctva, liečivých rastlín, konzumných zemiakov a ostatnej rastlinnej výroby predstavujú minimálne 60 % oprávnených výdavkov projektu.

Všetky relevantné dokumenty a znenie samotnej výzvy nájdete na : http://www.apa.sk/index.php?navID=466

Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-3.1-2013/01

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov oznamuje žiadateľom zmenu formálnych náležitosti výzvy, ktorou je oprava názvu Schémy štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov, oprava chyby v písaní v časti č. 9 výzvy „Prílohy výzvy na predkladanie žiadostí o NFP“, oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 8 Žiadosti o NFP týkajúcej sa oblasti podpory 3.1b.

Oznam pre prijímateľov NFP k medializácii projektov

V súvislosti so záverom programového obdobia plánuje ASFEU rozšíriť informovanosť verejnosti o výstupoch úspešne realizovaných projektov. Odbor informovania a publicity privíta spoluprácu s prijímateľmi operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj na propagácii dosiahnutých výsledkov prostredníctvom tlačových správ, médií, webového sídla ASFEU/MŠVVaŠ SR, publikačných materiálov a pod.

Publicitou realizovaných dopytovo orientovaných projektov chceme nielen zvýšiť povedomie verejnosti o operačných programoch, ale zároveň inšpirovať potenciálnych žiadateľov na zapojenie sa do ďalšieho programového obdobia. Veríme, že vzájomnou súčinnosťou prispejeme aj k zviditeľneniu samotných prijímateľov a ich projektov.

Vaše podnety o zaujímavostiach, vedecko-výskumných aktivitách alebo oceneniach súvisiacich s projektmi nám môžete posielať na adresu ' + '') /*]]>*/ a  ' + '') /*]]>*/.

Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu návrat SK 2013 RF

Dňa 17. marca 2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2013 RF v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre návrat.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 70 000,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy

11. apríl 2014 (do 14:00 hod. – platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Európskeho fondu pre návrat sa uskutoční v dňa 21. marca 2014 o 14:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 336 na 3. poschodí.

Dokumenty na stiahnutie
Výzva SK 2013 RF (444,5 kB)
Žiadosť o grant SK 2013 RF (354,8 kB)
Prílohy k Žiadosti o grant (275,9 kB)
Vzor grantovej zmluvy s prílohami (435,3 kB)
Príručka pre žiadateľa SK 2013 RF (734,6 kB)
Podporné dokumenty (1,2 MB)