Dátum: 12. marca 2014

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

Vláda Slovenskej republiky  na svojom 94. rokovaní ako 6. bod programu prerokovala a schválila s pripomienkami

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

Návrh uznesenia Predkladacia správa Vlastný materiál Pripomienkové konanie Návrh komuniké Doložka vplyvov Doložka vplyvov 2 Obal Príloha
Stanoviská:

Stanovisko HSR

Kompletný materiál (v .zip formáte)

MŠVVaŠ SR: Rozbieha sa nový európsky program v oblasti vzdelávania Erasmus+

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu sa dňa 04.03.2014 v Bratislave konala Otváracia konferencia k programu Erasmus+.

Tento nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na roky 2014 – 2020 je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Jeho rozpočet je vo výške 14,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 40 percent v porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Erasmus+ má tri hlavné ciele: podporu štúdia v cudzine v rámci EÚ i za jej hranicami, podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií a ďalších subjektov angažujúcich sa v oblasti vzdelávania a napokon reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti. Na Slovensku je koordinátorom programu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

Aktuálne grantové výzvy

Dovoľujeme si uverejniť prehľad grantových výziev k 4.3.2014 pripravený Združením pre rozvoj vidieka

Grantové výzvy k 4.3.2014

MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 – INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD, Operačný cieľ 1.2: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.V rámci operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ je cieľom výzvy zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd  ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

Kód výzvy: OPŽP-PO1-14-1
Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 02. 2014
Dátum uzavretia výzvy: 02.06.2014

Kompletnú dokumentáciu k výzve nájdete v časti „Výzvy/Aktuálne výzvy“.

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte