Dátum: 3. marca 2014

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry“.

Cieľom národného projektu je vytvorenie prostredia pre elektronickú komunikáciu, ktorá bude pre externých používateľov predstavovať efektívnejší komunikačný kanál na využívanie služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V dôsledku elektronizácie služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry sa zvýši dostupnosť služieb pre všetkých klientov, zníži sa administratívna náročnosť služieb na strane klientov aj na strane poskytovateľa, zvýši sa nákladová efektívnosť poskytovaných služieb a z dlhodobého hľadiska dôjde k zníženiu nákladov na prevádzkovanie služieb. Zavedením elektronických služieb sa zabezpečí rovnocenný prístup k službám pre každého, zníži sa zložitosť komunikácie a administratívnej záťaže žiadateľa, vytvoria sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Elektronické služby zároveň prispejú k zvýšeniu efektivity a k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb.

Zmluva bola 24.februára 2014 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 25.februára 2014.

Výška nenávratného finančného príspevku je 15 122 699,52 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF nájdete TU a ďalšie súvisiace informácie TU.

Tlačivá potrebné k vyúčtovaniu dotácii sú zverejnené

Zoznam tlačív nájdete zverejnený v sekcii Dotačná schéma 2013.

Aktualizácia v rubrike FAQ -OP ŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci rubriky FAQ zverejnil odpovede na otázky potenciálneho žiadateľa v rámci výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-4 a OPŽP-PO3-14-2.

Oznámenie k Harmonogramu výziev

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 1

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle Aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti  „Výzvy / Harmonogram výziev“.

Harmonogram výziev 2014 (aktualizácia č. 1)