Dátum: 24. júla 2013

Oznámenie č. 87 zo dňa 23.07.2013 (Výzva č. 2013/PRV/28)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 stanovisko MPRV SR vydané k bodovaciemu kritériu č. 7 dňa 10. 07. 2013 pre výzvu č. 2013/PRV/28 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“.

Predmetné bodovacie kritérium č. 7 znie:

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Oznámenie č. 88 zo dňa 23.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13)

Riadiaci orgán v súvislosti s Oznámením č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 uverejneného na www.apa.sk upresňuje platnosť predmetného oznámenia nasledovne:

  • Oznámenie č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 sa vzťahuje na výzvy vyhlásené miestnou akčnou skupinou po 1. júli 2013;
  • Oznámenie č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 sa vzťahuje aj na výzvy vyhlásené miestnou akčnou skupinou, ktoré boli vyhlásené pred 1. júlom 2013, trvajú  počas 1. júla 2013 a príjem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude ukončený po 1. júli 2013;
  • Toto oznámenie sa nevzťahuje na výzvy, ktoré boli vyhlásené miestnou akčnou skupinou a zároveň príjem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bol ukončený pred 1. júlom 2013.