Dátum: 28. júna 2013

Jednotný portál o prístupe k financiám z EÚ teraz zahŕňa aj štrukturálne fondy

Od minulého mesiaca funguje portál venovaný financovaniu z EÚ. Poskytuje podnikateľom a malým a stredným podnikom (MSP) jednoduché, úplné a aktuálne informácie o tom, ako získať európske finančné prostriedky vo výške viac ako 100 miliárd EUR z rôznych programov na roky 2007 – 2013. Od dnes tento portá zahŕňa aj štrukturálne fondy – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF).

Viac tu a v prílohe: Nové jednotné prístupové miesto ku všetkým finančným nástrojom EÚ pre MSP

http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_sk.htm.

Usmernenie pre prijímateľov vo veci obmedzovania lehôt na poskytovanie súťažných podkladov VO

V nadväznosti na oznam, ktorý ASFEU uverejnila na webovom sídle dňa 03.06.2013 http://www.asfeu.sk/agentura/aktuality/clanok/oznam-pre-prijimatelov-nfp/ a z dôvodu potreby prijatia urýchlených opatrení na odstránenie nedostatkov pri určovaní lehôt na poskytovanie súťažných podkladov pri verejných súťažiach (opakujúce sa zistenia auditov Európskej komisie poukazujúce na možný rozpor postupu verejných obstarávateľov s čl. 39 ods. 1 smernice 2004/18/ES o verejnom obstarávaní) si Vás dovoľujeme upozorniť na usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu „Informácia k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov.

V súvislosti s vyššie uvedeným usmernením Centrálneho koordinačného orgánu nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov.  V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk.

V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Uvedené usmernenie sa vzťahuje na verejné súťaže (nadlimitné a podlimitné) a na podprahové zákazky pre operačný program Vzdelávanie aj Výskum a Vývoj.

Informácia k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov

Oznam RO pre ROP k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena e-mailovej adresy určenej na zrušenie rezervácie termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na: ' + '') /*]]>*/.